Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Zapraszamy tłumaczy na wykład na temat najważniejszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. 

Po wykładzie zapraszamy  na spotkanie noworoczne w gronie tłumaczy.  Będzie to świetna okazja, aby porozmawiać o pracy, podzielić się doświadczeniami, nakreślić plany Stowarzyszenia na 2020 rok oraz po prostu spotkać się w niezobowiązującej, miłej atmosferze. 

WYKŁAD - REFORMA KPC

Termin: 1 lutego 2020 r. godz. 11:00-14:00

Miejsce: Lublin

Forma: wykład ok. 3 godziny

Cena:

 • 120 zł – dla członków LST, pracowników i studentów UMCS, KUL
 • 180 zł – dla pozostałych uczestników

Zapisy: do 15 stycznia 2020 r. REJESTRUJĘ SIĘ  

Zagadnienia:

I Przygotowanie sprawy do rozpoznania - NOVUM

 1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia
 2. Odpowiedź na pozew
 3. Pisma przygotowawcze
 4. Posiedzenie przygotowawcze
 5. Plan rozprawy
 6. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów
 7. Wyrok zaoczny

II Nadużycie prawa procesowego - NOVUM

 1. Art. 41 – norma ogólna
 2. Regulacje szczegółowe (art. 2262, pismo niebędące pozwem i pozew oczywiście bezzasadny, zażalenia „kaskadowe”, wnioski o wyłączenie sędziego, wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku, wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, kara za ubliżenie sądowi na piśmie

III Zmiany w przepisach o dowodach

 1. Zmiany o znaczeniu ogólnym
 2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
 3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
 4. Dowód z zeznań świadków
 5. Dowód z opinii biegłego

IV Zmiany w zakresie doręczenia i uzasadniania wyroków

 1. Zmiany w zakresie środków zaskarżenia (zażalenie „poziome”, wzmianka nt. apelacji)

V Wprowadzenie postępowania w sprawach gospodarczych

 1. Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze
 2. Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu gospodarczym
 3. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie
 4. Odrębności postępowania gospodarczego
 5. Odrębności w postępowaniu dowodowym (umowy dowodowe)

VI Zmiany w zakresie tzw. postępowań przyspieszonych (postępowanie uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze)

VII Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – badanie przedawnienia roszczenia, zarzut potrącenia

Z uwagi na to, że nowelizacja jest bardzo obszerna, zmiany w przepisach nie zostaną omówione wyczerpująco, ale zostanie zwrócona uwaga na kwestie terminologiczne, istotne z punktu widzenia tłumacza.

Prowadząca: dr Olimpia Marcewicz - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny (specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych). Autorka publikacji z dziedziny prawa postępowania cywilnego, w tym współautorka dwóch komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych współorganizowanych przez LST i UMCS.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.