KIERUNEK: Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

STOPIEŃ STUDIÓW: studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny

WYDZIAŁ: Wydział Humanistyczny

OBSZAR KSZTAŁCENIA: Nauki humanistyczne

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Opłaty za studia:

 •  Wpisowe: 150 zł (do rozliczenia w czesnym)
 •  Czesne za semestr: 2400 zł (razem 4800 zł za pełen cykl kształcenia obejmujący dwa semestry)
 •  Kandydaci posiadający Kartą Absolwenta UMCS są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% od opłaty za czesne
 •  Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 20 osób
 •  Limit przyjęć: 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość otworzenia grupy na życzenie potencjalnych słuchaczy, lecz koszt kształcenia wzrósłby proporcjonalnie do liczebności grupy.

Numer konta: 89 1030 1999 2405 1270 0014 9201- nowa edycja

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 •  Rejestracja w systemie IRK: do 10 lutego 2019 r.
 •  Dokumenty można składać do 12 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

Wszelkie informacje także na stronie internetowej UMCS TUTAJ

OPIS KIERUNKU

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Augustyn (ZLS UMCS)

Opiekun merytoryczny: mgr Anna Mendel (radca prawny, LST)

Czas trwania: Studia trwają dwa semestry (208 godzin zajęć dydaktycznych) i rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019. Planowana data rozpoczęcia zajęć: 2 marca 2019 r.

Harmonogram zjazdów:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

 •  2-3 marca 2019
 •  16-17 marca 2019
 •  30-31 marca 2019
 •  13-14 kwietnia 2019
 •  27-28 kwietnia 2019
 •  11-12 maja 2019
 •  25-26 maja 2019
 •  8-9 czerwca 2019

Terminy zjazdów w drugim semestrze (wstępnie zaplanowane – mogą ulec drobnym korektom):

 •  12-13 października 2019
 •  26-27 października 2019
 •  16-17 listopada 2019
 •  30-1 grudnia 2019
 •  14-15 grudnia 2019
 •  11-12 stycznia 2020
 •  25-26 stycznia 2020
 •  (1-2 lutego 2020)

Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Cele studiów:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Program studiów:

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć dydaktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Plan studiów

Zajęcia prowadzone są przez prawników (w tym praktyków), radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Studia skierowane są głównie do tłumaczy zainteresowanych problematyką prawniczą. Umożliwiają one poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Warunek ukończenia studiów:

Uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322
Telefon/Faks: 081-533-88-92, 081-537-26-39
E-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl

 

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Lubelska 73 A, 22-100 Chełm

Telefon: 82 569 82 68

E-mail: lst@lst-lublin.org.pl

ZAPRASZAMY!