Statut

Statut Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy
z siedzibą w Chełmie

z dnia 14/04/2018 r.
po zmianach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, w skrócie LST, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania tłumaczy będących jego członkami, a jego nazwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855 j.t. z późniejszymi zmianami) i jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w mieście Chełm.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również członków Stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:

1. integracja środowiska tłumaczy,
2. promowanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia,
3. pełnienie funkcji organizacji zawodowej tłumaczy,
4. reprezentowanie tłumaczy Stowarzyszenia na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
5. reprezentowanie i ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy,
6. współpraca z innymi organizacjami zawodowymi tłumaczy,
7. tworzenie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie standardów świadczonych usług tłumaczeniowych,
8. świadczenie na rzecz urzędów, organizacji krajowych i międzynarodowych oraz firm i instytucji biznesowych usług tłumaczeniowych, językowych, szkoleniowych i doradczych na poziomie krajowym i międzynarodowym,
9. pełnienie funkcji opiniotwórczej i konsultacyjnej w zakresie dotyczącym tłumaczeń i statusu prawnego tłumaczy.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. działalność grup roboczych,
2. działalność informacyjną realizowaną poprzez wszelkie media, to jest publikacje, stronę internetową, forum tłumaczy i inne dostępne sposoby komunikacji,
3. działalność edukacyjną i dydaktyczną w trosce o wysoki poziom przekładu, organizowanie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, konferencji, odczytów, sympozjów i poradnictwa językowego,
4. udział i reprezentowanie tłumaczy w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających tłumaczy,

§ 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych oraz finansowania bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia i nie będzie przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, wykonująca zawód tłumacza przysięgłego lub specjalistycznego lub działalność związaną z wykonywaniem tłumaczeń, która popiera cele Stowarzyszenia. Warunkiem przyjęcia w poczet członków LST jest złożenie w siedzibie LST prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej, opisanie dorobku tłumaczeniowego, jeśli istnieje, i uiszczenie składki członkowskiej. Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, który jest bądź to członkiem zarządu tej osoby bądź jej pełnomocnikiem.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z listy członków,
4) zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
5) brania udziału w zebraniach, naradach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystania z udostępnionych urządzeń i infrastruktury Stowarzyszenia oraz świadczeń niematerialnych na zasadach określonych właściwymi regulaminami Stowarzyszenia,
7) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumień i układów,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) popierania i czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowania jego programu,
4) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
5) dbania o dobre imię i reputację Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa członkowskie określone w § 13. ust. 1 pkt 2, 5-7.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. Zgody na obecność przedstawiciela członka wspierającego udziela Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13. ust. 2 pkt 1–5 oraz bezwzględny obowiązek poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o utracie przez niego osobowości prawnej oraz o każdorazowym wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa przedstawiciela działającego w jego imieniu.

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1) wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia w przypadku:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka, ewentualnie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2) wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadku:

a) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań względem Stowarzyszenia przez czas przekraczający 4 miesiące od terminu płatności.

2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę wykluczenia, wskazując jednocześnie organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.

3. Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, powołując równocześnie wszelkie dowody, na których opiera swoje stanowisko.

4. Do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

5. Wykonanie uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy członkostwa, skreślenia członka lub jego wykluczenia podlega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania.

6. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Przyjęcie lub ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze i organy Stowarzyszenia

§ 16. 1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Etyki.

§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków w przypadku wyboru Prezesa Zarządu oraz zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków w przypadku pozostałych członków organów.

2. Władza wybieralna działa pomimo upływu kadencji aż do wyboru następnych władz przez Walne Zebranie Członków. Procedurę wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą szczegółowo określać właściwe regulaminy.

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” określonej uchwale, decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 18. 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Na stanowisko Prezesa Zarządu nie przeprowadza się wyborów uzupełniających – stanowisko to do czasu upływu kadencji organu obejmuje Wiceprezes wskazany przez Zarząd.

2. W przypadku, gdy do końca kadencji Zarządu Stowarzyszenia pozostaje nie więcej aniżeli trzy miesiące, odstępuje się od uzupełniania jego składu osobowego. Również gdy pomimo zmniejszenia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia pozostała w nim liczba członków nadal mieści się w przewidzianym przez Statut przedziale, na podstawie jednomyślnej uchwały pozostałych członków Zarządu odstępuje się od uzupełniania składu osobowego tej władzy.

3. Przepisy o uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do uzupełniania składu innych organów.

4. Mandat członka organu powołanego przed upływem danej kadencji upływa wraz z kadencją pozostałych członków danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i składa się z członków zwyczajnych oraz przedstawicieli każdej osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 25% członków Stowarzyszenia.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca kwietnia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie trzyosobowym, które składa się z Przewodniczącego jego zastępcy i członka.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym na pierwszym Walnym Zebraniu Członków, a później zawsze na sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków, większością głosów obecnych członków, na okres do kolejnego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Były członek organu Stowarzyszenia może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia jego mandatu.

7. skreślony

8. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku, przez powiadomienie członków oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

9. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, chyba, że statut stanowi inaczej.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; wnioski członków Stowarzyszenia są rozpatrywane, jeżeli zostaną zgłoszone na co najmniej trzy dni przed terminem Walnego Zebrania Członków,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,
10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 22. Postępowanie przed Walnym Zebraniem Członków jako organem odwoławczym toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem członkowi prawa do swobodnej wypowiedzi i prawa do obrony zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 23. 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w liczbie określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Wybory członków Zarządu odbywają się w dwóch etapach, z których pierwszy może być dwustopniowy.

a) W pierwszym etapie z kandydatur zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia wybierany jest bezwzględną większością głosów Prezes Zarządu, a w przypadku, gdy żadna z kandydatur nie otrzyma wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym biorą udział dwie kandydatury, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.  Prezesem Zarządu zostaje ten kandydat, który w drugim głosowaniu otrzyma większość głosów. W przypadku niemożności wyłonienia dwóch kandydatur do drugiego głosowania, chociażby ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów, głosowanie powtarza się.

b) W drugim etapie głosowania wyłaniani są pozostali członkowie Zarządu. W głosowaniu biorą udział kandydatury wskazane przez wybranego w pierwszym etapie Prezesa Zarządu oraz wskazane przez pozostałych członków Stowarzyszenia.

4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są wszyscy członkowie Zarządu, natomiast do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5. Zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez Zarząd.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd na bieżąco zarządza funkcjonowaniem Stowarzyszenia poprzez moderowane dyskusje przy użyciu współczesnych środków przekazu teleinformatycznego.

7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa Członka Zarządu.

8. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

9. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

10. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedkładania wniosków Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze lub komisje problemowe, określając ich skład, zadania i regulaminy ich pracy.

§ 24. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) zatrudnianie pracowników do wykonywania określonych zadań,

9) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich w przypadkach określonych w § 15 ust.1 i 2 – jako organ pierwszej instancji,

10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, do tworzenia których prawo nie zostało zarezerwowane dla Walnego Zebrania Członków lub pozostałych organów,

11) podejmowanie uchwał w sprawie nakładania na członków kar, o których mowa w § 25 ust. 1.

§ 25. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, w szczególności postanowień § 13 ust. 2, Zarząd może w drodze uchwały wymierzać członkom następujące kary:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Przepisy § 15 ust. 2-3 oraz 5-6 stosuje się odpowiednio.

Komisja Rewizyjna

§ 26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień pisemnych lub ustnych, dotyczących kontrolowanych spraw,

3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków statutowych, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,

4) skreślony,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jej członkowie:

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 29. W przypadkach określonych w § 20 ust. 7 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od daty zgłoszenia żądania.

Komisja Etyki

§ 30. 1. Komisja Etyki składa się z trzech członków wybieranych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną obradujących wspólnie, spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Wyboru członków Komisji Etyki w głosowaniu jawnym dokonują na wspólnym posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; obradami tymi kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Kandydatury do Komisji Etyki poza tymi, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, mogą zgłaszać na piśmie grupy przynajmniej piętnastu członków Stowarzyszenia.

3. Wybory każdego członka Komisji Etyki dokonywane są bezwzględną większością głosów spośród członków Stowarzyszenia, na czas trzyletniej kadencji.

4. Komisja Etyki wybiera ze swego grona przewodniczącego.

5. Komisja Etyki może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.

§ 31. Komisja Etyki rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwały sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,

b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia,

c) formułowanie i publikowanie opinii na temat zasad etycznych wykonywania zawodu tłumacza.

§ 32. 1. Komisja Etyki może wnioskować do Zarządu o wymierzenie kar wymienionych w § 25 pkt. a, b, c, d.

2. W przypadku, gdy Zarząd nie ustosunkuje się do wniosku Komisji Etyki, ta jest uprawniona do skierowania swego wniosku do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 33. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z działalności własnej, dochody z majątku Stowarzyszenia).

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia kwietnia za każdy rozpoczęty rok członkostwa w Stowarzyszeniu, na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd. Pierwotną wysokość składek ustali Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest oświadczenie Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a dla zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Prezesa oraz członka Zarządu działających łącznie. Składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, na podstawie których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania finansowe powyżej kwoty 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wymaga wcześniejszej uchwały Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36. 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na danym Walnym Zebraniu Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie oraz wskazuje cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855 j.t. z późniejszymi zmianami).