Zasady członkostwa

Stowarzyszenie zrzesza głównie tłumaczy przysięgłych, specjalistycznych, technicznych.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, wykonująca zawód tłumacza przysięgłego lub specjalistycznego lub działalność związaną z wykonywaniem tłumaczeń, która popiera cele Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, który jest bądź to członkiem zarządu tej osoby bądź jej pełnomocnikiem.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LST?

 1. Prosimy zapoznać się ze Statutem oraz Kartą Członka LST .
 2. Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz opis dorobku tłumaczeniowego, jeśli taki istnieje, prosimy odesłać do siedziby LST na adres: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, ul. Lubelska 73 A, 22-100 Chełm
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo poprosić kandydata o przesłanie próbek dorobku, w postaci skanów lub ksero.
 4. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd.
 5. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd prześle kandydatowi pisemne zawiadomienie o decyzji.
 6. W ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 160 zł i przesłać mailem lub pocztą dowód wpłaty. Pieniądze prosimy wpłacać na konto:
  Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
  ul. Lubelska 73 A, 22-100 Chełm
  PKO Bank Polski
  Nr konta: 88 1020 1563 0000 5102 0119 8951
  Tytułem: składka członkowska na rok 2019
 7. Po otrzymaniu dowodu wpłaty osoba staje się pełnoprawnym członkiem LST. Profil nowo przyjętej osoby zamieścimy na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

POBIERZ:

StatutKarta Członka LST | Deklaracja członkowskaKodeks etyki członków LST